ΡΑΠΤΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Υποχρεώσεις κατόχου Φ.Η.Μ.

ΠΟΛ.1068/24.3.2015

 

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις κατόχου/χρήστη Φ.Η.Μ.

8.1. Διαβιβάζει τις πληροφορίες της παραγράφου 14 του άρθρου 12 του Ν. 4308/2014 στη Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών -Τμήμα Δ' Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών. Η διαβίβαση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET (έντυπο Δ13 ή Δ14) και εντός της καθορισμένης προθεσμίας από την έναρξη ή παύση χρήσης του Φ.Η.Μ.. Η ημερομηνία έναρξης ή παύσης καθορίζεται από την ημερομηνία του πρώτου ή τελευταίου Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης Ζ αντίστοιχα.(εντός 10 ημερών)

Στις παραμέτρους των Φ.Η.Μ., εισάγεται το κλειδί κρυπτογράφησης AES key και το URL αποστολής σε δέκα ημέρες μετά την υποβολή της δήλωσης έναρξης χρήσης Φ.Η.Μ. (Δ13). Το URL αποστολής και το AES key παρέχονται στην επιλογή «Επιχειρήσεις» του πληροφοριακού συστήματος των Φ.Η.Μ. κατόπιν ορθής εισαγωγής των κωδικών taxisnet της επιχείρησης. Η πρόσβαση στο Πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ. γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της Α.Α.Δ.Ε.(www.aade.gr), επιλέγοντας από τις φορολογικές υπηρεσίες: «Επιχειρήσεις -Φορολογικές   υπηρεσίες   -   Βιβλία   -   Στοιχεία   -   Ταμειακές   μηχανές   –Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ.». ή  https://e-tamiakes.gr/index.php/aes-key. ΠΟΛ 1195/31-10-2018 ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ. 3

8.2. Είναι υπεύθυνος για την φύλαξη του Βιβλίου Συντήρησης του Φ.Η.Μ., την σφράγιση και ενημέρωση του από κάθε τεχνικό (πιστοποιημένο ή μη) που επεμβαίνει στο Hardware ή το Software του Φ.Η.Μ. καθώς και την άμεση παράδοση του στα ελεγκτικά όργανα, αν και όταν αυτό ζητηθεί.

8.3. Επιτρέπει την αποσφράγιση της κεφαλής της βίδας ασφαλείας, μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.

8.4. Είναι υπεύθυνος για την φύλαξη και την καλή λειτουργία του Φ.Η.Μ. πριν και μετά την πλήρωση της φορολογικής μνήμης και ειδικότερα για την δυνατότητα παραγωγής αναφορών ανάγνωσης φορολογικής μνήμης.

8.5. Αντικατάσταση Φορολογικής Μνήμης Φ.Η.Μ. επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση βλάβης αυτής, εντός του χρόνου ισχύος της άδειας καταλληλότητας. Εξαιρούνται οι ΑΔΗΜΕ των ταξιμέτρων, όπου η αντικατάσταση φορολογικής μνήμης επιτρέπεται και σε περίπτωση πλήρωσης της εντός της ισχύος της άδειας καταλληλότητας.

8.6. Εκδίδει Ζ μετά την πάροδο 24 ωρών από την πρώτη συναλλαγή μετά το τελευταίο Ζ.

8.7. Οι ταμειακές μηχανές με πρόγραμμα εστιατορίου επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο σε χώρους εστίασης.

Άρθρο 9

Μεταβίβαση Φ.Η.Μ.

9.1 Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες μεταβίβασης Φ.Η.Μ. καθορίζονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα Β.

 

9.2 Η επιστροφή μη χρησιμοποιηθέντος Φ.Η.Μ. από την οντότητα / χρήστη στον πωλητή επιτρέπεται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία αγοράς με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα πωλήσεων που έχουν καταγραφεί είναι δοκιμαστικά (έως 5 Δελτία Ημερήσιας Κίνησης Ζ και σύνολο πωλήσεων έως 100 ευρώ). Σε αυτή την περίπτωση ο Φ.Η.Μ. θεωρείται νέος-καινούργιος.

 

Άρθρο 10

 

Τήρηση Ηλεκτρονικών Αρχείων

 

10.1 Το Τμήμα Δ' Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών διαθέτει πλήρη πρόσβαση (δικαίωμα εισαγωγής, διαγραφής, ενημέρωσης, ελέγχου) στους ηλεκτρονικούς πίνακες και τα ηλεκτρονικά αρχεία του TAXIS και του TAXISNET που αφορούν εγκεκριμένους τύπους Φ.Η.Μ., αγορές, πωλήσεις, παύσεις, μεταβολές Φ.Η.Μ., στοιχεία των κατασκευαστριών εταιρειών κατόχων αδειών καταλληλότητας Φ.Η.Μ. ή αδειών τεχνικής υποστήριξης Φ.Η.Μ., στοιχεία των κατόχων Φ.Η.Μ., στοιχεία των εξουσιοδοτημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., αναλυτικά και συγκεντρωτικά δεδομένα πωλήσεων Φ.Η.Μ..

 

10.2 Το Τμήμα Δ' Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών σε συνεργασία με την Δ/νση Υπολογιστικών Υποδομών της ΓΓΠΣ και το Γραφείο Ασφαλείας της ΓΓΠΣ, καθορίζει την πρόσβαση στα δεδομένα των αναφερόμενων στην παράγραφο 10.1 πινάκων, με σκοπό την διαφύλαξη της ακεραιότητας αυτών.

 

Άρθρο 11

 

Παραβιάσεις-Παραβάσεις

 

11.1 Παραβιάσεις-παραβάσεις ΦΗΜ που εντοπίζονται από αρμόδια ελεγκτικά όργανα ή καταγγελίες σχετικά με το λογισμικό (software ή firmware) ή υλικό (hardware) ή, κατά περίπτωση, του οδηγού (driver) του ΦΗΜ αναφέρονται στο Τμήμα Δ' Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών. Το Τμήμα Δ', κατόπιν αξιολόγησης παραπέμπει το θέμα στην Επιτροπή η οποία κατά την κρίση της συντάσσει έκθεση για την επιβεβαίωση ή όχι της παραβίασης- παράβασης.

Τήρηση - Διατήρηση Ηλεκτρονικών Αρχείων

O Κάτοχος είναι υποχρεωμένος να διασφαλίζει την ακεραιότητα των Φορολογικών αρχείων των ΦΗΜ τα οποία δημιουργούν Οι μεν Ταμειακές Μηχανές σε εσωτερική κάρτα SD, οι δε Φορολογικοί Μηχανισμοί σε Φάκελο στον σκληρό δίσκο του Η/Υ που είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή-οδηγός του Φορολογικού Μηχανισμού, Σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της εκάστοτε ΦΗΜ.   

  Η επιχείρηση Ράπτης Π. Γεώργιος συνιστά τα αρχεία αυτά να τηρούνται σε Δίσκους CD - DVD τα οποία δεν μπορούν να αλλοιωθούν μετά την εγγραφή τους (π.χ. απο κρυπτογραφικά κακόβουλα λογισμικά) ανά τακτά χρονικά διαστήματα  ή σε Flash Drive τα οποία δεν θα είναι μόνιμα τοποθετημένα στην υποδοχή USB του Η/Υ. (Έτσι ώστε να αποφεύγεται ή μόλυνσή τους από κακόβουλα λογισμικά).

Επίσης μια καλή πρακτική για ημερήσιο αυτόματο backup είναι η χρήση Web Drive (GDrive, One Drive, DropBox κ.λ.π)

  H Χρήση συνδυάστηκα των παραπάνω και η σωστή τήρηση και έλεγχος αυτών, διασφαλίζει την ακεραιότητα των αντιγράφων ασφαλείας.Ο κάτοχος του ΦΗΜ πρέπει να φροντίζει προσωπικά την τήρηση των αντιγράφων ασφαλείας.